Köpvillkor

Itsy AB

Allmänna villkor för Itsys e-handelsplats.

Tillämplighet av villkoren Denna E-handelsplats riktar sig endast till företagskunder. E-handelsplatsen behandlar inte förbruknings­material kopplat till serviceavtal som tecknats med Itsy, då dessa hanteras separat i andra servicesystem. De allmänna villkoren tillämpas på köp av produkter som sker på denna e-handelsplats mellan kunder (juridiska personer) och Itsy. Härutöver tillämpas även IT-företagens allmänna leveransvillkor-91, vid köp av hårdvaruprodukter från Itsys-handelsplats i den mån dessa villkor inte ändras genomskriftlig överenskommelse mellan Itsy och Kunden. Dessa Allmänna Villkor går före IT-företagens villkor; Allmänna leveransvillkor version 2004: Enkla leveranser av datorer och kontorsutrustningar. Avtal är inte ingånget förrän Itsy accepterat ordern. Itsy äger rätt att utföra en kreditbedömning innan ordern bekräftas. Itsy äger rätt att vid var tid göra förändringar i de Allmänna Villkoren. Förändringar gäller för alla order som lagts efter det att förändringen publicerats.

Tillgång till e-handelsplatsen Itsy åtar sig att göra sitt bästa för att e-handelsplatsen skall vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Itsy förbehåller sig dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga ner e-handelsplatsen. Itsy ansvarar inte för skada som uppkommer i samband med nedstängningar av e-handelsplatsen eller avbrott i e-handelsplatsens tillgänglighet.  Itsys ambition är att e-handelsplatsen skall vara felfri. Itsy tar dock inget ansvar för att e-handelsplatsen är fri från störningar, virus, maskar eller andra skadliga program.

Användning av e-handelsplatsen E-handelsplatsen skall endast användas i köp, hyres- och/eller informationssyfte. Hyresvärdet ligger som standard på 36 månader. Kunden är införstådd med att de handlingar som företas på e-handelsplatsen med Kundens användarnamn och lösenord är bindande för Kunden. Itsy förbehåller sig rätten att begränsa eller neka Kunden tillgång till e-handelsplatsen.

Kunden förbinder sig att inte a. använda e-handelsplatsen för överföring av virus eller skadlig kod, filer eller program utformade i syfte att störa, förstöra eller begränsa e-handelsplatsens eller därtill anslutna systems funktionalitet b. ändra, anpassa, översätta, sälja, de kompilera eller modifiera någon del av e-handelsplatsen eller analysera den tekniska strukturen eller funktionaliteten, med undantag för vad som är tillåtet enligt tvingande svensk lagstiftning c. samla in uppgifter om andra Kunder som använder e-handelsplatsen, eller  d. använda e-handelsplatsen för olagliga ändamål eller på sätt som strider mot dessa Allmänna Villkor.

Produkt- och prisinformation Itsy reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris och eventuella lagersaldon på e-handelsplatsen. R Itsy garanterar inte att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Bundlingar/Datorpaket/Sampaketeringar Gäller samleverans så långt lagret räcker, kan ej kombineras med andra erbjudanden och/eller rabatter.

Pris och betalning Priserna är angivna i svenska kronor netto exklusive frakt. På samtliga priser tillkommer moms. Itsy förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering. Kreditgodkända kunder faktureras med 15 dagars kredit om inget annat är överenskommet mellan Itsy och kund. Fakturan förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum om inget annat har avtalats parterna emellan. Vid ej godkänd kreditprövning kan köpet fullföljas genom att betalning sker via kontokort (Visa, Mastercard) utfärdat i Sverige. Itsy kan utan förbehåll ge avslag på beställning vid ej godkända kreditprövningar. Om kunden inte betalar inom denna tid har Itsy ätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter.

Leveranstid och Fraktvillkor  Lagerförda produkter levereras normalt inom 1-3 dagar. För produkter som kräver konfigurering skall överenskommelse om leveranstid träffas mellan parterna. Fraktkostnad tillkommer för varje order om inget annat avtalats. Itsy reserverar sig för fel i lagersaldon som kan medföra längre leveranstid. Itsy ansvarar inte för den skada som detta kan orsaka Kunden. Kunden har rätt att häva avtalet om försening som beror på leverantören pågår mer än 30 dagar.

Äganderättsförbehåll Beställda produkter förblir Itsys egendom tills full betalning kommit Itsy tillhanda. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte förändra, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan Itsys skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden.

Returer Kunden har rätt att returnera produkter ur ordinarie sortiment (ej beställningsvara) vars original­förpackning inte brutits eller skadats. För sådana produkter accepterar Itsy återköp under 10 dagar från leveransdatum d.v.s. från det att Kunden mottar produkten. Kund som önskar returnera produkt skall kontakta kundservice hos Itsy, uppge ordernummer och be om returnummer. Returnummer som utfärdats av Itsy är giltigt i tio dagar, inom vilken tid produkten skall återsändas. Kunden skall betala returfrakten samt bifoga ordersedel eller faktura, uppgift om returnummer tillsammans med produkten. Returfrakten sker på Kundens risk. Saknas någon handling eller om frakten inte är betald återsänds produkten till Kund på Kundens bekostnad. Vid giltig retur sker återbetalning och ett avdrag görs med minst 200 kronor plus moms per produkt för täckande av Itsys administrativa- och hanterings­kostnader. Vid icke giltig retur sänds produkten tillbaka på kundens bekostnad och Itsy tar ut 200 kronor plus moms per produkt för Itsys administrativa- och hanteringskostnader. Ingen återbetalning sker i detta fall.

Garanti Respektive tillverkares garantivillkor gäller. Uppgift om garantitid finns under respektive produkt-, se utökad specifikation på aktuell produktsida. Längre garantitid eller driftsgaranti kan i de flesta fall erhållas genom special- eller serviceavtal med Itsy. Itsy garanterar tillgång till underhåll och reservdelar av maskinprodukter under tre år, om ej annat överenskommits.

Reklamation Är en produkt felaktig skall Kunden reklamera till Itsy omgående, dock senast tio dagar från faktura­datum, samt på nedan angivet sätt returnera produkten. Med felaktig produkt avses produkt som inte uppfyller Avtalad specifikation. Itsy ansvarar för reklamation av felaktig vara gentemot tillverkare. Vid reklamation skall Kunden kontakta kundservice hos Itsy och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer (se telefon, e-postadress till Itsy under ”Kontakta oss”). Returnummer som utfärdas av Itsy är giltigt under tio dagar, inom vilken tid produkt skall återsändas till Itsy eller till Itsy anvisat företag. Itsy ansvarar för kontroll av returnerad produkt. Vid godkänd reklamation skall Itsy återbetala produktens inköpspris, ursprunglig fraktkostnad samt returfrakt inom trettio dagar från Itsys mottagande av produkt. Är produkten inte fullt fungerande accepteras inte reklamationen. Kunden skall då betala returfrakten samt 200 kronor plus moms per produkt för Itsys administrativa- och hanteringskostnader. Ingen återbetalning sker i detta fall.

Länkar till webbplatser Itsys e-handelsplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Itsy ansvarar inte för innehåll på eller tillgänglighet till webbplatser som kan nås via länk från denna e-handelsplats. Itsy kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador hänförliga till innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls på tredje mans webbplatser.

Itsy förbehåller sig rätten att när som helst avsluta publicering av länkar eller länkningsprogram.

Befrielsegrunder Om Itsys fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknads­störningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Itsy inte heller skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Itsy inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, ska Itsy i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, ska Itsy utan uppskov skriftligen underrätta den Kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Itsy under tid överstigande 12 månader, äger Kund rätt att häva avtalet.  Itsy kan, om avtalets fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, genom skriftligt meddelande till Kund häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten  Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Itsy ska, såvida inte Itsy varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande den köpta produkten. Itsy ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom förlust i näringsverksamhet och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Itsy är inte heller ansvarig för skador som Itsy, då avtalet ingicks, inte rimligen kunde förutse.

Hävande av avtal Itsy har rätt att häva avtalet på grund av Kunds försummelse att ta emot produkten eller att betala för den.

Förlust av data Itsy ansvarar inte i något fall för förlust av lagrad information eller programvara. Itsy uppmanar därför Kunden att alltid ta kopia på alla data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat tillbehör sker.

Tillämplig lag Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal och alla tvister, krav eller yrkanden med anledning av dessa Allmänna Villkor skall avgöras.